Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Tajemník v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Tajemník v "

18 000 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Tajemník v "

Měna: CZK USD Rok: 2021
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Tajemník v .

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Projektový manažer je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 30000 Kč. Na druhém místě je Manažer s platem 29282 Kč, a třetím místě je Vedoucí s platem 28775 Kč.

Doporučená volná místa

účetní odboru finančního – bytové hospodářství
Město Přeštice (Úřad práce), Přeštice
Informace o pracovním místě VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍdle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na funkci:účetní odboru finančního – bytové hospodářstvív platové třídě 9.-10., s nástupem nejlépe od 1. 1.2022 (možno i později) na dobu neurčitouPředpoklady vzniku pracovního poměru:1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání českého jazyka2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům3) vzdělání min. ÚSO (ekonomického směru výhodou), praxe min 2 roky (ve veřejné správě výhodou)4) uživatelská znalost práce na PC.Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 15. 12. 2021 do 12.00 hodinPřihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:a) jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození,b) státní příslušnost, místo trvalého pobytu,c) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,d) datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajůb) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Výše mzdy je dle platného mzdového tarifu.
odborný referent/ odborná referentka odboru rozvoje města
Město Přeštice (Úřad práce), Přeštice
Informace o pracovním místě VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍna funkcireferent odboru rozvoje městav plat. třídě 9.-10., na dobu neurčitou, s nástupem od 1.3.2022 (možno i dříve)Předpoklady vzniku pracovního poměru:1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících4) vzdělání min. ÚSO technického směru (stavebního směru výhodou), 5 let praxe výhodou5) znalost stavební dokumentace6) řidičský průkaz B, dobrá znalost práce na PCLhůta pro podání písemných přihlášek končí 15.12.2021 ve 12.00 hodinPřihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:a) jméno, příjmení, příp.titul , datum a místo narozeníb) státní příslušnost ,místo trvalého pobytuc) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občanad) datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajůb) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníc) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,Výše mzdy je dle platného mzdového tarifu.
úředník stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánování
Město Přeštice (Úřad práce), Přeštice
Informace o pracovním místě VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍdle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na funkci:úředník stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánovánív plat. třídě 9-10 na dobu neurčitou, s nástupem nejlépe od 1.9.2021Předpoklady vzniku pracovního poměru:1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících4) vzdělání a praxe dle § 13a odst. 2 stavebního zákona, popřípadě vzdělání ÚSO technického směru5) praxe při výkonu činnosti ve veřejné správě výhodou6) řidičský průkaz B, dobrá znalost práce na PC7) zkouška odborné způsobilosti výhodouLhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 15.12.2021 ve 12.00 hodin.Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona o úřednících obsahovat tyto náležitosti:a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,s tátní příslušnost, místo trvalého pobytub) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazečec) motivační dopisK přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.Výše mzdy je dle platného mzdového tarifu.
odborný referent/vrchní referent v oddělení odvolání a správní agendy Plzeňský k
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Úřad práce), Plzeň
Informace o pracovním místě Pro zařazení do výběrového řízení je nutné podat písemnou žádost. Bližší informace k podání žádosti jsou uvedeny zde:www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-referent-vrchni-referent-v-oddeleni-odvolani-a-spravni-agendy-plzensky-kraj-sm-914-00Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 13. prosince 2021, tj. v této lhůtězaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo prácea sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podanéna podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněžv elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickouadresu služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky (IDdatové schránky služebního úřadu: sc9aavg).Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musíbýt označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odbornýreferent/vrchní referent v oddělení odvolání a správní agendy Plzeňský kraj(SM 914 004)“.Popis pracovní činnosti k SM 914 004:- vedení a projednávání správních řízení na úseku nepojistných sociálních dávek, tj. dávek pěstounské péče, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, zejména řízení o obnově a novém řízení, řízení o odvolání, řízení o stížnostech a přezkumné řízení, a v těchto řízeních provádění veškerých procesních úkonů a rozhodování o všech procesních otázkách;- přiíprava podkladů a stanovisek pro jednání před soudy, které prozkoumávají pravomocná rozhodnutí vydaná ministerstvem;- zpracovávání podkladů a stanovisek k rozkladům;- provádění sociálních šetření v přirozeném sociálním prostředí fyzických osob;- zajišťování a provádění kontrolní činnosti na úseku nepojistných sociálních dávek.Zaměstnanecké výhody:- možnost osobního příplatku;- pružná služební doba;- 5 týdnů dovolené;- 5 dnů indispozičního volna;- poukázky na stravování;- další odborné vzdělávání zaměstnanců;- možnost umístění dítěte do dětské skupiny;- zaměstnanecké benefity včetně fondu kulturních a sociálních potřeb.Kontaktní osoby:Mgr. Tereza Chytilová, Mgr. Dagmar Valešovátel.,v úředních hodinách)e-mail:
účetní odboru finančního – bytové hospodářství
Město Přeštice, Přeštice
Odpovědět na inzerátúčetní odboru finančního – bytové hospodářstvíPřešticeVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍdle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na funkci:účetní odboru finančního – bytové hospodářstvív platové třídě 9.-10., s nástupem nejlépe od 1. 1.2022 (možno i později) na dobu neurčitouPředpoklady vzniku pracovního poměru:1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání českého jazyka2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům3) vzdělání min. ÚSO (ekonomického směru výhodou), praxe min 2 roky (ve veřejné správě výhodou)4) uživatelská znalost práce na PC.Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 15. 12. 2021 do 12.00 hodinPřihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:a) jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození,b) státní příslušnost, místo trvalého pobytu,c) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,d) datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajůb) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Výše mzdy je dle platného mzdového tarifu.
úředník stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánování
Město Přeštice, Přeštice
Odpovědět na inzerátúředník stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánováníPřešticeVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍdle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících) na funkci:úředník stavebního úřadu na odboru výstavby a územního plánovánív plat. třídě 9-10 na dobu neurčitou, s nástupem nejlépe od 1.9.2021Předpoklady vzniku pracovního poměru:1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících4) vzdělání a praxe dle § 13a odst. 2 stavebního zákona, popřípadě vzdělání ÚSO technického směru5) praxe při výkonu činnosti ve veřejné správě výhodou6) řidičský průkaz B, dobrá znalost práce na PC7) zkouška odborné způsobilosti výhodouLhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 15.12.2021 ve 12.00 hodin.Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona o úřednících obsahovat tyto náležitosti:a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,s tátní příslušnost, místo trvalého pobytub) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazečec) motivační dopisK přihlášce je nutno v souladu s ust. § 7 odst. 5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.Výše mzdy je dle platného mzdového tarifu.
odborný referent/ odborná referentka odboru rozvoje města
Město Přeštice, Přeštice
Odpovědět na inzerátodborný referent/ odborná referentka odboru rozvoje městaPřešticeVÝBĚROVÉ ŘÍZENÍna funkcireferent odboru rozvoje městav plat. třídě 9.-10., na dobu neurčitou, s nástupem od 1.3.2022 (možno i dříve)Předpoklady vzniku pracovního poměru:1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům3) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících4) vzdělání min. ÚSO technického směru (stavebního směru výhodou), 5 let praxe výhodou5) znalost stavební dokumentace6) řidičský průkaz B, dobrá znalost práce na PCLhůta pro podání písemných přihlášek končí 15.12.2021 ve 12.00 hodinPřihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:a) jméno, příjmení, příp.titul , datum a místo narozeníb) státní příslušnost ,místo trvalého pobytuc) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občanad) datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajůb) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníc) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,Výše mzdy je dle platného mzdového tarifu.