Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelské zkušenosti, analýze návštěvnosti a zobrazování relevantních reklam.
Detaily Přijímám
Zadejte pozici

Přehled statistiky platů profese "Úředník v "

Dostávat statistické informace poštou

Přehled statistiky platů profese "Úředník v "

27 307 Kč Průměrná měsíční mzda

Výši průměrné mzdy v sektoru za posledních 12 měsiců: "Úředník v "

Měna: CZK USD Rok: 2021
Sloupcový graf ukazuje změnu v úrovni průměrných mezd profese Úředník v .

Rozdělení pracovních míst "Úředník" podle oblasti

Měna: CZK
Jak je vidět na diagramu, v největší počet volných pracovních míst je otevřen v . Na druhém místě je Bruntál, a na třetím je Frýdek-Místek.

Sledovanost podobných vakancí podle velikosti mzdy v

Měna: CZK
Mezi podobných profesí v Projektový manažer je považována za nejvyšší placenou. Podle našich webových stránek, průměrný plat se rovná 34241 Kč. Na druhém místě je Manažer s platem 33307 Kč, a třetím místě je Ředitel s platem 31630 Kč.

Doporučená volná místa

Úředník - úsek investičních akcí města
Město Vratimov (Úřad práce), Vratimov
Informace o pracovním místě Kontakt: telefonicky, e-mailemPožadavky:- úplné středoškolské vzdělání se stavebním zaměřením nebo technickým zaměřením, nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo technickým zaměřením- minimálně 5 roků ve stavebnictví- ŘP sk. B- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů-orientace v technické dokumentaci staveb-orientace v dozorování realizace staveb-orientace v zadávání veřejných zakázek-dovednost pracovat na PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet)-ochota dále se vzdělávat-vysoké komunikační schopnostiDoklady, které uchazečpřiloží k přihlášce:-životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech-výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání-osobní dotazník-kopii řidičského průkazuPřihláška musí obsahovat:označení výběrového řízení-jméno, příjmení, titul-datum a místo narození-státní příslušnost-místo trvalého pobytu-číslo občanského průkazu-telefonní kontakt-datum a podpisPřihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, apod.Písemnou přihlášku a výše požadované doklady uchazeč doručí v zalepené obálce v termínu nejpozději do 30. listopadu 2021 do 14:00 hodin na Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov.
Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetku (účetní)
Statutární město Ostrava (Úřad práce), Ostrava
Informace o pracovním místě 1. kontakt telefonicky od 7:00 hodin, e-mailem, osobně v 9:00 hodin. Tel.:, e-mail:Tajemník Úřadu městského obvodu Hošťálkovice oznamuje nabídku na obsazení volného pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Hošťálkovice.Druh práce: Referent úseku financí, rozpočtu a evidence majetkuCharakteristika vykonávané práce:Pracovník na úseku financí, rozpočtu a evidence majetku zajišťuje v rámci samostatné působnosti v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem na úseku financování, účetnictví a pohybu majetku, všech příjmů a výdajů hospodaření ve vztahu ke státnímu a městskému rozpočtu. Aktualizuje upravený rozpočet městského obvodu, vč. elektronického zpracování v IS GINIS, zpracovává finanční vypořádání městského obvodu s rozpočtem statutárního města Ostravy, organizuje vedení účetnictví městského obvodu podle platné účtové osnovy, evidenci nemovitého majetku v IS GINIS (přírůstky a úbytky za účetní období), zabezpečuje práce při kontrole zjištěných stavů majetku, pohledávek a závazků s účetní evidencí v rámci inventarizace.Doplňující informace:Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava, Rynky 277, Ostrava-HošťálkoviceDoba, na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitáPředpoklady pro vznik pracovního poměru:- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt- způsobilost k právním úkonům- bezúhonnost- ovládání jednacího jazyka- dosažení věku 18 letKvalifikační předpoklady:- dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou ekonomického směruJiné požadavky:- všeobecný přehled o ustanovení zákonů:- č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků- č. 563/1991 Sb., o účetnictví- č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě- orientace v Obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č.14/2013, Statut města Ostravy- výhodou zkouška dle vyhlášky MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celkůPředpokládaný vznik pracovního poměru: 1.1.2022Platová třída: 10. platová třída dle délky uznané praxe (21 260 - 31 240 Kč)druhu práce: Nařízení vlády č. 300/2019 Sb.Benefity: stravenky, sociální fond, čtvrtletní prémie
Úředník/ce - referent/ka registračního oddělení, odboru obecní živnostenský úřad
Město Bruntál (Úřad práce), Bruntál
Informace o pracovním místě Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územníchsamosprávních celků, výběrové řízení na místo:Úředníka/ce - referenta/ky registračního oddělení,odboru obecní živnostenský úřadna dobu: neurčitous místem výkonu práce: Bruntálzařazení v platové třídě: 10.Předpokládaný nástup: 1.2.2022, příp. dle dohodyPředpoklady pro vznik pracovního poměru:Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,- dosáhla věku 18 let,- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.Další požadavky:- VŠ v bakalářském nebo magisterském studijním programu, (obor se zaměřením na veřejnou správu výhodou) nebo vyšší odborné vzdělání,- znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,- zkušenosti v oblasti veřejné správy, správních činností výhodou,- dobrá uživatelská znalost práce na PC,- řidičský průkaz sk. B výhodou,- dobré komunikační schopnosti,- časová flexibilita a zodpovědnost, samostatnost.Charakteristika vykonávané pozice:výkon činnosti vyplývající ze zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a to zejména registrace živností, přerušování provozování živností, evidence provozoven atd.Nabízíme:Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity.Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození uchazeče,- státní příslušnost uchazeče,- místo trvalého pobytu uchazeče,- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana- datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.Písemnou přihlášku lze podat:ve lhůtě do 16.12.2021 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:Městský úřad Bruntálsekretariát tajemníkaNádražní 20792 01 BRUNTÁLVyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jakékoli jeho fázi a bez udání důvodu.Z : 29.11.2021
Úředníci - referenti územního plánování a stavebního řádu
Statutární město Havířov (Úřad práce), Havířov
Informace o pracovním místě Kvalifikační požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictvíPodle kvalifikace 9, popřípadě 10. platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.Platový stupeň podle započitatelné praxe.Možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době.Zástup za RD.Způsob kontaktu: telefonicky (po-pá 8:00-15:00), zasílat životopisy na e-mail.
Úředník/ce - sociální pracovník/ce oddělení sociálních služeb, odbor sociálních
Město Bruntál (Úřad práce), Bruntál
Informace o pracovním místě místo výkonu práce : Bruntál a správní obvod obce s rozšířenou působnostíMěsto Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na místo:Úředník/ce - sociální pracovník/ceoddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcína dobu: neurčitouzařazení v platové třídě: 11.úvazek: 40 hodin/týdenPředpoklady pro vznik pracovního poměru:Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,- dosáhla věku 18 let,- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.Další požadavky:- ukončené vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. minimálně:o vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, neboo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, dále viz zákon,- uživatelská znalost práce na PC,- odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb. výhodou,- orientace v systému sociálních služeb, v systému pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením výhodou,- orientace ve specifikách cílových skupin klientů sociální práce výhodou,- řidičský průkaz sk. B výhodou,- samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti, odolnost vůči stresům.Charakteristika vykonávané pozice:Sociální práce zaměřená na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí, především ve vztahu k osobám, ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče- datum a místo narození uchazeče- státní příslušnost uchazeče- místo trvalého pobytu uchazeče- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana- datum a podpis uchazečeK přihlášce je nutno doložit tyto doklady:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníPoskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.Nabízíme:pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days, 5 týdnů dovolené a další benefity.Písemnou přihlášku lze podat:ve lhůtě do 15.12.2021 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu: Městský úřad Bruntálsekretariát tajemníkaNádražní 20792 01 BRUNTÁLVyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů a v jakékoliv jeho části.Z : 30.11.2021
Rozpočtář - účetní, samostatný odborný referent
Obec Křišťanovice (Úřad práce), Bruntál
Informace o pracovním místě Obec Křišťanovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územníchsamosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozicerozpočtář - účetní, samostatný odborný referents pracovním poměrem na dobu neurčitouNáplň práce:- vedení účetní, mzdové a personální agendy obce- rozpočet obce, rozpočtová opatření, závěrečný účet obce, účetní závěrka- poplatková agenda (správní poplatky, místní poplatky)- znalost DPH, zpracování daňových přiznání- vedené pokladny, fakturace- zpracování statistických výkazů- vedení agendy na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace- obsluha pracoviště Czech Point, datové schránky, spisová služba- vedení agendy na úseku archivnictví- pořizování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva obce- spolupráce při tvorbě právních předpisů obce- další administrativní práce na obecním úřaděMísto výkonu práce:- Obec Křišťanovice - Obecní úřadPodmínky pro vznik pracovního poměru:- nástup dle dohody- pracovní poměr na plný úvazek- pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce- mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s ohledem na praxi a dosažené vzděláníPožadavky:- minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí- znalost podvojného účetnictví, dobrá znalost práce s PC, znalost zákona o účetnictví, znalostzákona o evidenci obyvatel- prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhl. 512/2002 Sb. O zvláštní odbornézpůsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,nejpozději do 24. měsíců od nástupu- organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemnévystupování, ochota dále se vzdělávatPředpoklady uchazeče:- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR- věk min. 19 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnostNáležitosti písemné přihlášky:- jméno, příjmení a titul uchazeče- datum a místo narození, místo trvalého pobytu- státní příslušnost, č. OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu- telefonní kontakt- datum a podpis zájemce.Povinné přílohy k přihlášce:- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních s důrazem na odborné znalosti adovednosti týkající se požadovaných činností- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3. měsíců- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání- souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – účetní“ osobně nebo zašlete na adresuObecní úřad Křišťanovice, Křišťanovice 92, 793 68 Dvorce tak, aby byla doručena nejpozdějido 10.12.2021 do 11. hod.Z : 1.12.2021
Úředník/ce - referent/ka registračního oddělení, odboru obecní živnostenský úřad
Město Bruntál, Bruntál
Odpovědět na inzerátÚředník/ce - referent/ka registračního oddělení, odboru obecní živnostenský úřadBruntál Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, výběrové řízení na místo:Úředníka/ce - referenta/ky registračního oddělení, odboru obecní živnostenský úřadna dobu: neurčitou s místem výkonu práce: Bruntálzařazení v platové třídě: 10.Předpokládaný nástup: 1.2.2022, příp. dle dohodyPředpoklady pro vznik pracovního poměru: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která: -je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, -dosáhla věku 18 let, -je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk. Další požadavky: -VŠ v bakalářském nebo magisterském studijním programu, (obor se zaměřením na veřejnou správu výhodou) nebo vyšší odborné vzdělání,-znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,-zkušenosti v oblasti veřejné správy, správních činností výhodou,-dobrá uživatelská znalost práce na PC,-řidičský průkaz sk. B výhodou,-dobré komunikační schopnosti,-časová flexibilita a zodpovědnost, samostatnost.Charakteristika vykonávané pozice: výkon činnosti vyplývající ze zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a to zejména registrace živností, přerušování provozování živností, evidence provozoven atd. Nabízíme:Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: -jméno, příjmení a titul uchazeče, -datum a místo narození uchazeče, -státní příslušnost uchazeče,-místo trvalého pobytu uchazeče,-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana -datum a podpis uchazeče.K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: -životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, -výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu. Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.Písemnou přihlášku lze podat: ve lhůtě do 16.12.2021 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:Městský úřad Bruntál sekretariát tajemníka Nádražní 20 792 01 BRUNTÁL Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jakékoli jeho fázi a bez udání důvodu.Z : 29.11.2021
Rozpočtář - účetní, samostatný odborný referent
Obec Křišťanovice, Křišťanovice
Odpovědět na inzerátRozpočtář - účetní, samostatný odborný referentKřišťanoviceObec Křišťanovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice rozpočtář - účetní, samostatný odborný referent s pracovním poměrem na dobu neurčitou Náplň práce: - vedení účetní, mzdové a personální agendy obce - rozpočet obce, rozpočtová opatření, závěrečný účet obce, účetní závěrka - poplatková agenda (správní poplatky, místní poplatky) - znalost DPH, zpracování daňových přiznání - vedené pokladny, fakturace - zpracování statistických výkazů - vedení agendy na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace - obsluha pracoviště Czech Point, datové schránky, spisová služba - vedení agendy na úseku archivnictví - pořizování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva obce - spolupráce při tvorbě právních předpisů obce - další administrativní práce na obecním úřadě Místo výkonu práce: - Obec Křišťanovice - Obecní úřad Podmínky pro vznik pracovního poměru: - nástup dle dohody - pracovní poměr na plný úvazek - pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce - mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s ohledem na praxi a dosažené vzdělání Požadavky: - minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí - znalost podvojného účetnictví, dobrá znalost práce s PC, znalost zákona o účetnictví, znalost zákona o evidenci obyvatel - prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhl. 512/2002 Sb. O zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 24. měsíců od nástupu - organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování, ochota dále se vzdělávat Předpoklady uchazeče: - státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR - věk min. 19 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Náležitosti písemné přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození, místo trvalého pobytu - státní příslušnost, č. OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu - telefonní kontakt - datum a podpis zájemce. Povinné přílohy k přihlášce: - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3. měsíců - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – účetní“ osobně nebo zašlete na adresu Obecní úřad Křišťanovice, Křišťanovice 92, 793 68 Dvorce tak, aby byla doručena nejpozději do 10.12.2021 do 11. hod. Z : 1.12.2021
Úředník/ce - sociální pracovník/ce oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí
Město Bruntál, Bruntál
místo výkonu práce : Bruntál a správní obvod obce s rozšířenou působnostíMěsto Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na místo:Úředník/ce - sociální pracovník/ceoddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcína dobu: neurčitou zařazení v platové třídě: 11.úvazek: 40 hodin/týdenPředpoklady pro vznik pracovního poměru:Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,- dosáhla věku 18 let,- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.Další požadavky:- ukončené vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. minimálně:o vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, neboo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, dále viz zákon,- uživatelská znalost práce na PC,- odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb. výhodou,- orientace v systému sociálních služeb, v systému pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením výhodou,- orientace ve specifikách cílových skupin klientů sociální práce výhodou, - řidičský průkaz sk. B výhodou, - samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti, odolnost vůči stresům. Charakteristika vykonávané pozice: Sociální práce zaměřená na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí, především ve vztahu k osobám, ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče- datum a místo narození uchazeče- státní příslušnost uchazeče- místo trvalého pobytu uchazeče- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana- datum a podpis uchazečeK přihlášce je nutno doložit tyto doklady:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláníPoskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu. Nabízíme:pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days, 5 týdnů dovolené a další benefity.Písemnou přihlášku lze podat:ve lhůtě do 15.12.2021 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu: Městský úřad Bruntál sekretariát tajemníka Nádražní 20 792 01 BRUNTÁLVyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů a v jakékoliv jeho části.Z : 30.11.2021
Rozpočtář - účetní, samostatný odborný referent
Obec Křišťanovice, Křišťanovice
Obec Křišťanovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice rozpočtář - účetní, samostatný odborný referent s pracovním poměrem na dobu neurčitou Náplň práce: - vedení účetní, mzdové a personální agendy obce - rozpočet obce, rozpočtová opatření, závěrečný účet obce, účetní závěrka - poplatková agenda (správní poplatky, místní poplatky) - znalost DPH, zpracování daňových přiznání - vedené pokladny, fakturace - zpracování statistických výkazů - vedení agendy na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace - obsluha pracoviště Czech Point, datové schránky, spisová služba - vedení agendy na úseku archivnictví - pořizování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva obce - spolupráce při tvorbě právních předpisů obce - další administrativní práce na obecním úřadě Místo výkonu práce: - Obec Křišťanovice - Obecní úřad Podmínky pro vznik pracovního poměru: - nástup dle dohody - pracovní poměr na plný úvazek - pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce - mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s ohledem na praxi a dosažené vzdělání Požadavky: - minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí - znalost podvojného účetnictví, dobrá znalost práce s PC, znalost zákona o účetnictví, znalost zákona o evidenci obyvatel - prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhl. 512/2002 Sb. O zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 24. měsíců od nástupu - organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, příjemné vystupování, ochota dále se vzdělávat Předpoklady uchazeče: - státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR - věk min. 19 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Náležitosti písemné přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození, místo trvalého pobytu - státní příslušnost, č. OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu - telefonní kontakt - datum a podpis zájemce. Povinné přílohy k přihlášce: - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3. měsíců - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání - souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – účetní“ osobně nebo zašlete na adresu Obecní úřad Křišťanovice, Křišťanovice 92, 793 68 Dvorce tak, aby byla doručena nejpozději do 10.12.2021 do 11. hod. Z : 1.12.2021
VŘ 68/2021 Referent/ka pro lesní hospodářství a myslivost
Moravskoslezský kraj (Úřad práce), Ostrava
Informace o pracovním místě Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 20. 12. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje státní správu na úseku myslivosti a péče o les. Zpracovává koncepci ochrany životního prostředí na úseku lesního hospodářství v daném území. Posuzuje úplnost a správnost řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti v odborných otázkách se řídí metodickými pokyny odborných útvarů MZe ČR. Rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje, tyto pokuty vybírá a vymáhá. Zajišťuje organizaci porad pracovníků obecních úřadů v oblasti životního prostředí. Prověřuje oprávněnost podání žádosti a rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku, pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany nebo MŽP. Zajišťuje vyřízení oznámení, podnětů petic a stížností. Podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Zajišťuje zpracování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Komplexně zajišťuje výkon státní správy a samosprávných činností na úseku lesního hospodářství na území kraje.VŠ - se zaměřením v oblasti lesního inženýrství a životního prostředíPředpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti ochrany životního prostředí, správy lesů výhodou. Výhodou znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Znalost AJ výhodou.Požadované doklady:a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,d) přihláška.Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.Zaměstnanecké výhody: Zaměstnanecké benefity, 3 dny zdravotního a sociálního volna a mnoho dalších výhod
úředníci zajišťující výkon úseku stavebního úřadu a silničně správního úřadu
Obec Těrlicko (Úřad práce), Karviná
Informace o pracovním místě Požadavky pro vznik pracovního poměru:- dobrá znalost práce na PC- znalost právních předpisů: zejména zákon č. 128/2000sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění- zvláštní odborná způsobilost výhodou- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti- odolnost proti stresu- samostatnost- řidičské oprávnění skupiny B6. Platová třída: dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném zněníPodrobné informace k volnému místu a podání přihlášky najdete nahttp://www.terlicko.cz/assets/File.ashx?id_org=16657&id_dokumenty=97997nebo internetov stránkyhttp://www.terlicko.cz/uredni-deska/1/
VŘ 68/2021 Referent/ka pro lesní hospodářství a myslivost
Moravskoslezský kraj, Ostrava
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 20. 12. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje státní správu na úseku myslivosti a péče o les. Zpracovává koncepci ochrany životního prostředí na úseku lesního hospodářství v daném území. Posuzuje úplnost a správnost řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti v odborných otázkách se řídí metodickými pokyny odborných útvarů MZe ČR. Rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje, tyto pokuty vybírá a vymáhá. Zajišťuje organizaci porad pracovníků obecních úřadů v oblasti životního prostředí. Prověřuje oprávněnost podání žádosti a rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku, pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany nebo MŽP. Zajišťuje vyřízení oznámení, podnětů petic a stížností. Podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Zajišťuje zpracování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Komplexně zajišťuje výkon státní správy a samosprávných činností na úseku lesního hospodářství na území kraje. VŠ - se zaměřením v oblasti lesního inženýrství a životního prostředíPředpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti ochrany životního prostředí, správy lesů výhodou. Výhodou znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Znalost AJ výhodou.Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) přihláška.Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem. Zaměstnanecké výhody: Zaměstnanecké benefity, 3 dny zdravotního a sociálního volna a mnoho dalších výhod
Úředník/ce - referent/ka vodního hospodářství oddělení vody, odpadů a silničního hospodářství, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Město Bruntál, Bruntál
místo vhodné i pro osoby se zdravotním postiženímmísto výkonu práce : Bruntál, Nádražní 20na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenouzařazení v platové třídě: 10.Uchazečem se může stát osoba, která:- je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt- dosáhla věku 18 let- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazykDalší požadavky:- VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu, zaměření stavební, přírodovědné, technické, (výhodou obory se zaměřením: technologie se zaměřením na vodní hospodářství, biologie,ekologie, environmentální inženýrství),- znalost zákonů 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 500/2004 Sb., 183/2006 Sb., 128/2000 Sb. a navazujících předpisů v platném znění,- znalost práce na PC,- dobré komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, časová flexibilita,- řidičský průkaz sk. B,- odborná způsobilost podle zák. č. 312/2002 Sb. a praxe ve veřejné správě výhodou.Charakteristika vykonávané pozice:- vykonávání agendy vodoprávního úřadu.Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:- jméno, příjmení a titul uchazeče- datum a místo narození uchazeče- státní příslušnost uchazeče- místo trvalého pobytu uchazeče- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana- datum a podpis uchazečeK přihlášce je nutno doložit tyto doklady:- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu. Nabízíme:Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days, 5 týdnů dovolené a další benefity.Písemnou přihlášku lze podat ve lhůtě do 6.12.2021 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu: Městský úřad Bruntál, sekretariát tajemníka, Nádražní 20, 792 01 BruntálVyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jakékoli jeho části, a to bez udání důvodu.Z : 22.11.2021